Aanmeldingsformulier EVC Jeugdzorg

Opdrachtgever

Bezoekadres (en werklocatie als deze afwijkt)

Factuuradres (facturatie van het totale traject vindt plaats na het intakegesprek)

Kandidaten voor de EVC-procedure

Activiteiten en kosten:
- Intake, ervaringsonderzoek en begeleiding: € 600,- (incl. algemene organisatiekosten).
- EVC-onderzoek:

Variant 1 Vol: Volledig EVC-onderzoek naar de beroepsoverstijgende en de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat: € 1.855,-

Variant 2 VT: Vaktechnisch EVC-onderzoek naar de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat. Van beroepsoverstijgende competenties wordt enkel een conclusie beschreven: € 1.555,-

- Opname van Ervaringscertificaat in Landelijk EVC-register (bij Nationaal Kenniscentrum EVC): € 20,-

- Optioneel: Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute dan wel Competentiebewijs Arbeidsmarktroute uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 150,- (aanvullend op EVC-procedure).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren door opdrachtgever/kandidaat wordt afgezegd, brengt EVC Centrum Vigor 50% van de kosten van het betreffende onderdeel in rekening bij de opdrachtgever in aanvulling op de hierboven genoemde prijzen. Belastingaftrek is mogelijk. Voor aanvullende EVC-trajecten gelden maatwerktarieven.


Voor annulering / tussentijdse beëindiging gelden de navolgende voorwaarden:
- Indien annulering plaatsvindt door opdrachtgever / kandidaat voorafgaand of gedurende de intake is enkel het tarief voor het intake en ervaringsonderzoek en gedeelte van de organisatiekosten verschuldigd (€375,-);
- Na afronding van de intake, kan opdrachtgever / kandidaat kosteloos besluiten om geen EVC-onderzoek uit te laten voeren; de gemaakte intakekosten, begeleidingskosten en organisatiekosten worden dan in rekening gebracht (€600,-). Bij eventuele herstart in een later stadium zijn we genoodzaakt de organisatiekosten opnieuw in rekening te brengen (€120,-).
- Na aanvang van de het EVC-onderzoek, is kosteloze annulering niet meer mogelijk en is EVC Centrum Vigor gerechtigd om het toepasselijke tarief (vermeerderd met de optionele onderdelen) in rekening te brengen.

Planning
- Intakegesprek en opstellen intake en ervaringsrapportage: op afspraak.
- Na afronding van het intake en ervaringsonderzoek wordt in overleg met opdrachtgever/kandidaat overeengekomen of, en zo ja welk EVC-onderzoek, zal worden uitgevoerd.
- EVC-onderzoek: op afspraak en nadat het intake en ervaringsrapport volledig is afgerond.
- Uitreiking Ervaringscertificaat: binnen acht weken na het EVC-onderzoek.
- De maximale doorlooptijd van een EVC-traject bedraagt tussen de twaalf en zestien weken.

Op alle overeenkomsten met, alsmede diensten uitgevoerd door, EVC-Centrum Vigor zijn de Algemene Voorwaarden Vigor B.V., van toepassing, welke vindbaar zijn op de website van EVC Centrum Vigor onder het kopje Algemene voorwaarden. Vigor verplicht zich de procedure uit te voeren volgens het kwaliteitskader van de EVC Code 3.0. De bijbehorende rechten en plichten en het verloop van de EVC-procedure worden toegelicht in de bijlage.

Vigor houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is te vinden op onze website. (De laatste versie van het aanmeldingsformulier is altijd van toepassing. Wijziging per 1 januari jaarlijks).

Bijlage

Je neemt deel aan een EVC-onderzoek dat door EVC Centrum Vigor wordt uitgevoerd als onderdeel van een EVC-traject. Het onderzoek heeft als doel jouw competenties in kaart te brengen die je in jouw werkomgeving en daarbuiten hebt opgedaan. Het leidt tot een Ervaringscertificaat, een rapport waarin behalve jouw competenties ook jouw ambitie en potentieniveau door EVC Centrum Vigor is verwoord. Tevens zijn in het rapport adviezen opgenomen aan de hand waarvan je je verder kunt ontwikkelen.
Je kan je met het Ervaringscertificaat wenden tot onderwijsinstellingen waar Vigor een afspraak mee heeft om jouw competenties te verzilveren in de vorm van een diploma. Daarbij geldt dat dit alleen mogelijk is wanneer je alle gevraagde competenties heeft behaald en jouw rapport voldoet aan de eisen van de examencommissie. Scholing of diplomering maakt geen onderdeel uit van de EVC-procedure.

Het EVC-onderzoek omvat een analyse van jouw portfolio, het voorgesprek met jouw referent, het EVC-gesprek en het werkplekonderzoek. Normaliter neemt het EVC-onderzoek een dagdeel in beslag. Het vindt bij voorkeur plaats op of bij jouw werklocatie. Aan de basis van deze gesprekken staat een intake- en ervaringsrapportage waarvoor je bij aanvang van het EVC-traject een intake en ervaringsonderzoek hebt gehad met een toegewezen begeleider. Deze rapportage maakt deel uit van het uiteindelijke Ervaringscertificaat.
Het EVC-onderzoek wordt uitgevoerd door twee assessoren. Als het EVC-onderzoek zich richt op een specifiek vakgebied dan is één van de assessoren specialist op dat terrein. De andere assessor onderzoekt jouw beroepsoverstijgende competenties.
De assessoren zijn gehouden vertrouwelijke informatie als zodanig te behandelen. Je kunt tijdens het gesprek aangeven dat je bepaalde informatie buiten de rapportage wil houden. EVC Centrum Vigor garandeert dat er geen relatie is tussen jou en de in te zetten assessor anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van de assessoren noodzakelijk is.
Bij het onderzoek zijn geen andere personen aanwezig tenzij met jouw uitdrukkelijke instemming. De mogelijkheid bestaat dat Testudo, de controlerende partij van EVC Centrum Vigor, werkplekbezoek, het EVC-gesprek aangekondigd en indien van toepassing de proeve van bekwaamheid aangekondigd en onaangekondigd bijwoont. Na het EVC-onderzoek word je door een van jouw assessoren benaderd voor eventuele aanvullingen op het gesprek. Je bent verplicht om uitsluitend eigen materiaal in te brengen, waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware.
Uiterlijk acht werkweken na het EVC-onderzoek wordt het Ervaringscertificaat overeenkomstig gemaakte afspraken aan je overgedragen en toegelicht. Je ontvangt een Ervaringscertificaat in PDF-formaat en als van toepassing een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, indien betaling van de factuur betrekking hebbende op jouw EVC-traject heeft plaatsgevonden. Je hebt daarbij recht op een afsluitend gesprek ter evaluatie van het EVC-gesprek.
Na de uitreiking van het uiteindelijke Ervaringscertificaat krijg je een evaluatieformulier uitgereikt. Hoewel EVC Centrum Vigor jouw feedback op prijs stelt, ben je vrij om dit formulier al dan niet in te vullen.
EVC Centrum Vigor rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan jou. Het Ervaringscertificaat en het portfolio zijn jouw eigendom. Het mede verstrekken van bevindingen dan wel het Ervaringscertificaat aan derden vindt uitsluitend plaats met jouw schriftelijke toestemming.
Het afgeronde Ervaringscertificaat wordt geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van Nationaal Kenniscentrum EVC.
Alle EVC-trajecten worden in principe uitgevoerd in de Nederlandse taal. Afwijking hiervan kan na goedkeuring door het Nationaal Kenniscentrum.

EVC Centrum Vigor is verantwoordelijk voor iedere EVC-procedure waarvoor zij een Ervaringscertificaat afgeeft. Vigor is onafhankelijk van onderwijsaanbieders.
Mocht je een voorbehoud willen maken bij het Ervaringscertificaat, dan kun je gebruik maken van de klacht-, geschil-, bezwaar- en beroepsprocedure die via info@vigor.nl te verkrijgen is. Eventuele klachten kun je kenbaar maken via het klachtenformulier dat eveneens via dit e-mailadres is op te vragen.