Aanmeldingsformulier EVC-traject Algemeen

EVC-traject Algemeen 2024 (#9)

Aanmeldingsformulier EVC-traject | algemeen 2024

Opdrachtgever

Bezoekadres (en werklocatie als deze afwijkt)

Factuuradres      NB facturering van het totale traject, vindt plaats na het intakegesprek

Kandidaten voor de EVC-procedure

 

Toelichting EVC-varianten: activiteiten en kosten

alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Een EVC-traject bestaat uit:                                                                                          

1. Intake, ervaringsonderzoek en begeleiding: €    600,- 

2. EVC-onderzoek:

Variant 1 VOL EVC:  €  2.140,-

Volledig-EVC-onderzoek naar de beroepsoverstijgende en de vaktechnische competenties gericht op een branche-, beroeps- of opleidingstandaard leidend tot een Ervaringscertificaat

Variant 2 VT EVC: €  1.795,-  

Vaktechnisch EVC-onderzoek naar de vaktechnische competenties gericht op een beroeps-, branche- of opleidingstandaard leidend tot een Ervaringscertificaat. Waarbij met name de kwalificatie centraal staat en een beknopte beroepsoverstijgende rapportage is opgenomen.

Variant 3 OCV: € 1.795,-  

Een beroepsoverstijgend EVC waarbij het beroepsoverstijgende competentieniveau en het functioneringsperspectief in beeld wordt gebracht. Een persoonlijk inzetbaarheidsdossier dat resulteert in een Ervaringscertificaat.

3. Registratie in Landelijk EVC-register (bij Nationaal Kenniscentrum EVC): € 20,-

4. Optioneel: Vakbekwaamheidsbewijs of ander los certificaat: 

Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute (VBA) € 150,-

Competentiebewijs Arbeidsmarktroute (CBA) € 150,-

Certificaat Beroepsbekwaamheid (Cert BK) € 150,-

Ervaringscertificaat Vakbekwaamheid (Cert VK): € 150,-

    Voor bepaalde branche- en beroepsstandaarden is het VBA of Branchecertificaat of Beroepscertificaat verplicht gesteld.                                                    

* Opslag standaard B Social Work en hbo Verpleegkunde: € 225,-

* Voor aanvullende EVC-trajecten gelden maatwerktarieven.

* Voor verzilvering gelden extra kosten voor het uitschrijven van keuzedelen p.m.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • Als het EVC-gesprek minder dan 24 uur van tevoren door opdrachtgever/kandidaat wordt afgezegd, brengt EVC Centrum Vigor 50% van de kosten van het betreffende onderdeel in rekening bij de opdrachtgever.
 • Annulering voorafgaand aan intakefase: € 120,-.
 • Annulering tijdens intakefase/na het intakegesprek: € 375,- + € 120,- (organisatiekosten).
 • Annulering na afronding intakefase: € 600,-.
 • Bij eventuele herstart in een later stadium zijn we genoodzaakt de organisatiekosten opnieuw in rekening te brengen (€ 120,-).
 • Na aanvang van het EVC-traject, is kosteloze annulering niet meer mogelijk en is EVC Centrum Vigor gerechtigd om het toepasselijke tarief in rekening te brengen.

 

Op alle overeenkomsten met, alsmede diensten uitgevoerd door, EVC-Centrum Vigor zijn de Algemene Voorwaarden Vigor B.V., van toepassing, welke vindbaar zijn op de website van EVC Centrum Vigor onder het kopje Algemene voorwaarden.

 

De bijbehorende rechten en plichten en het verloop van het EVC-traject

Vigor verplicht zich de procedure uit te voeren volgens de EVC-kwaliteitscode Code 3.0.

Deelname EVC-traject

Je neemt deel aan een EVC-traject dat door Vigor wordt uitgevoerd met als onderdeel een EVC-onderzoek. Het onderzoek heeft als doel jouw competenties in kaart te brengen die je in jouw werkomgeving en daarbuiten hebt opgedaan. Het leidt tot een Ervaringscertificaat, een rapport waarin behalve jouw competenties ook jouw inzetbaarheids- en potentieniveau door Vigor is verwoord. Tevens zijn in het rapport ontwikkeladviezen opgenomen. Je kan het Ervaringscertificaat laten samenvatten in een certificaat, zoals de benoemde opties in dit aanmeldingsformulier.

Je kan je met het Ervaringscertificaat wenden tot onderwijsinstellingen waar Vigor een afspraak mee heeft om jouw competenties te verzilveren in de vorm van een diploma. Daarbij geldt dat dit alleen mogelijk is wanneer je alle gevraagde competenties hebt behaald en jouw rapport voldoet aan de eisen van de examencommissie. Scholing of diplomering maakt geen onderdeel uit van de EVC-procedure.

Planning

 • Intakegesprek en opstellen intake- en ervaringsrapportage: op afspraak.
 • Na afronding van het intake- en ervaringsonderzoek wordt in overleg met opdrachtgever/kandidaat overeengekomen of, en zo ja welk EVC-onderzoek, zal worden uitgevoerd.
 • EVC-onderzoek: EVC-gesprek met twee assessoren op afspraak en nadat het intake- en ervaringsrapport volledig is afgerond.
 • Een voorstel voor het EVC-onderzoek/gesprek wordt gedaan, indien betaling van de factuur betrekking hebbende op jouw EVC-traject heeft plaatsgevonden.
 • Uitreiking Ervaringscertificaat: binnen acht weken na het EVC-onderzoek.
 • De maximale doorlooptijd van een EVC-traject bedraagt doorgaans tussen de vier en zes maanden. Voor SKJ-trajecten geldt een looptijd tussen de vijf en zeven maanden. De doorlooptijd is altijd afhankelijk van de duur intakefase,  waarbinnen de opgevraagde documenten ontvangen dienen te zijn.

 

Het EVC-onderzoek

Het EVC-onderzoek omvat een analyse van jouw portfolio, het voorgesprek met jouw referent, het EVC-gesprek en eventueel het werkplekonderzoek. Normaliter neemt het EVC-gesprek een dagdeel in beslag. Het vindt plaats op de werklocatie of via digitaal/beeldbellen. Aan de basis van deze gesprekken staat een intake- en ervaringsrapportage, waarvoor je bij aanvang van het EVC-traject een intake en ervaringsonderzoek hebt gehad met een toegewezen begeleider. Deze rapportage maakt deel uit van het uiteindelijke Ervaringscertificaat.

Het EVC-onderzoek wordt uitgevoerd door twee assessoren. De vaktechnisch assessor onderzoekt de competenties voor jouw specifieke vakgebied en de andere assessor onderzoekt jouw beroepsoverstijgende competenties.

De assessoren zijn gehouden vertrouwelijke informatie als zodanig te behandelen. Je kunt tijdens het gesprek aangeven dat je bepaalde informatie buiten de rapportage wil houden. Vigor garandeert dat er geen relatie is tussen jou en de in te zetten assessor anders dan die onvermijdelijk en voor de werkzaamheden van de assessoren noodzakelijk is.

Bij het onderzoek zijn geen andere personen aanwezig tenzij met jouw uitdrukkelijke instemming. De mogelijkheid bestaat dat Testudo, de controlerende partij van Vigor, het EVC-gesprek en indien van toepassing de proeve van bekwaamheid onaangekondigd bijwoont. Na het EVC-gesprek word je door een van jouw assessoren benaderd voor eventuele aanvullingen op het gesprek. Je bent verplicht om uitsluitend eigen materiaal in te brengen, waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware.

Uiterlijk acht werkweken na het EVC-onderzoek wordt het Ervaringscertificaat overeenkomstig gemaakte afspraken aan je overgedragen en toegelicht. Je ontvangt een Ervaringscertificaat in PDF-formaat en als van toepassing een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, of een van de andere optionele certificaten. Je hebt daarbij recht op een afsluitend gesprek ter evaluatie van het EVC-gesprek.

Na de uitreiking van het uiteindelijke Ervaringscertificaat krijg je een evaluatieformulier uitgereikt. Hoewel Vigor jouw feedback op prijs stelt, ben je vrij om dit formulier al dan niet in te vullen.

Vigor rapporteert bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan jou. Het Ervaringscertificaat en het portfolio zijn jouw eigendom. Het mede verstrekken van bevindingen dan wel het Ervaringscertificaat aan derden vindt uitsluitend plaats met jouw schriftelijke toestemming.

Het afgeronde Ervaringscertificaat wordt geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van Nationaal Kenniscentrum EVC.

Alle EVC-trajecten worden in principe uitgevoerd in de Nederlandse taal. Afwijking hiervan kan na goedkeuring door het Nationaal Kenniscentrum.
Vigor is verantwoordelijk voor elk EVC-traject waarvoor zij een Ervaringscertificaat afgeeft. Vigor is onafhankelijk van onderwijsaanbieders.

 

Klachten- en bezwaarprocedure

Vigor streeft ernaar om in gesprek met jou de eigen dienstverlening te verbeteren. Voor verbetervoorstellen, op- en/of aanmerkingen kan je contact opnemen met jouw begeleider. Mocht dit geen helderheid verschaffen betreffende jouw casus, dan kan je jouw klacht per e-mail bij ons kenbaar maken via klachten@vigor.nl.

AVG

Vigor houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring is te vinden op onze website.

(De laatste versie van het aanmeldingsformulier is altijd van toepassing. Wijziging per 1 januari jaarlijks)