Onderwijs

Leraar basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Ben je werkzaam in het onderwijs? Dan kan je met een EVC-onderzoek van EVC Centrum Vigor jouw bekwaamheid aantonen. Voor actieve medewerkers in het onderwijs die al de nodig ervaring hebben opgedaan, is een reguliere opleiding vaak een onnodig belastende route om op een hoger niveau gekwalificeerd te raken en toekomstige kansen te vergroten. Het succesvol doorlopen van dit onderzoek resulteert in een EVC-rapport, vakbekwaamheidsbewijs en bekwaamheidsdossier.

Sinds 2006 stelt de Wet op de beroepen in het onderwijs (de wet BIO), dat “het bevoegd gezag van scholen dient te beschikken over een bekwaamheidsdossiers van al hun leerkrachten. Ook als zij beschikken over een diploma.” Een EVC is zo’n bekwaamheidsdossier. Het biedt inzicht in welke mate en op welk niveau je aan de vereiste bekwaamheden voldoet. Daarmee toon je als leerkracht je inzetbaarheid aan en beschikt de school tegelijkertijd over een bekwaamheidsdossier.

EVC-onderzoek

Het EVC-onderzoek, dat gemiddeld een paar maanden (12 – 16 weken) in beslag neemt, verloopt als volgt:

  • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
  • Vervolgens vindt het EVC-gesprek plaats op de werkplek met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
  • De assessoren onderzoeken en verantwoorden of je de bekwaamheden voldoende beheerst. Zij stellen vervolgens het EVC-rapport op.
  • Bij de uitreiking ontvang je het EVC-rapport en een landelijk erkend vakbekwaamheidsbewijs. Dit ervaringscertificaat kan dienen als bekwaamheidsdossier.
  • Mocht het blijken dat je niet alle bekwaamheden beheerst, dan kan je met behulp van de ontwikkeladviezen uit het EVC-onderzoek, meer werkervaring opdoen. Vervolgens kan je tijdens een aanvullend EVC de ontbrekende bekwaamheden alsnog aantonen.

Onze aanpak is er dus op gebaseerd dat wij het portfolio, dat voor een EVC vereist is, met je samenstellen. We ontzorgen daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor jou ‘vanzelfsprekend’ zijn. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject meerwaarde.

Beroepskwalificaties

Een EVC-onderzoek resulteert in een bekwaamheidsdossier dat bij jouw ervaring en competenties past:

Onderwijsassistent (mbo, niveau 4)

Lerarenondersteuner PO (associate degree, niveau 5)

Leraar PO (LA en LB) (bachelor, niveau 6 en doorgroei)

Onderwijsbevoegdheid VO (PDG, vakleerkracht/didactische aantekening 2e en 1e graads)

Bekwaamheidseisen

Sinds 2017 gelden nieuwe bekwaamheidseisen voor alle leraren en docenten in het primair en voortgezet onderwijs en voor het middelbaar beroepsonderwijs. De eisen beschrijven wat leraren minimaal moeten weten en kunnen.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl