Schoolleiders

Schoolleiders

Ben je werkzaam als schoolleider?  Dan kan je met een EVC-onderzoek van EVC Centrum Vigor de verplichte registratie voor het Schoolleidersregister PO behalen. Het succesvol doorlopen van dit onderzoek, resulteert in een EVC-rapport en een registratie bij het Schoolleidersregister PO.

Schoolleidersregister PO

Het schoolleidersregister kent drie profielen die niveaus aanduiden van beroepsuitoefening:

Bij profiel A (uitvoerend) is uitgegaan van een schoolleider die leiding geeft aan een aantal medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs binnen een logische onderwijskundige eenheid van een school (bijvoorbeeld één locatie).

Bij profiel B (vormgevend) is uitgegaan van een schoolleider die integraal verantwoordelijk is voor een school.

Bij profiel C (strategisch) is uitgegaan van een eindverantwoordelijk schoolleider van een grote onderwijsinstelling of scholengroep.

EVC-onderzoek

Het EVC-onderzoek, dat gemiddeld een paar maanden (12 – 16 weken) in beslag neemt, verloopt als volgt:

  • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
  • Vervolgens vindt het EVC-gesprek plaats op de werkplek met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
  • De assessoren onderzoeken en verantwoorden op welk niveau (ABC) jij functioneert. Zij stellen vervolgens het EVC-rapport op.
  • Het EVC-rapport geeft aan waar je nu in jouw ontwikkeling staat. Tegelijkertijd geeft het een goede basis voor een persoonlijk ontwikkelplan. Doorgroei naar een hoger niveau kan onderwerp zijn voor de herregistratie via een aanvullend onderzoek. Zo vormen het EVC en het beroepsregister tezamen het kader voor langdurige loopbaanontwikkeling.

 

Herregistratie door waardering van persoonlijke ontwikkeling

Ook voor herregistratie kan Vigor je ondersteunen. Na de registratie biedt Vigor ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, bij werkend leren en bij het opstellen van een portfolio. Dit geldt ook voor kandidaten die nog niet eerder een EVC-traject hebben doorlopen en toch via Vigor hun herregistratie willen realiseren.
Na de aanmelding krijg je een begeleider toegewezen die een intake en ervaringsonderzoek zal uitvoeren volgens de kaders van wat Waardering van Persoonlijke Ontwikkeling heet, net zo werkt als de EVC-aanpak. De begeleider maakt ondermeer een afspraak welke drie professionaliseringsthema’s je centraal wil stellen en binnen welk termijn het onderzoek moet plaatsvinden.

Vervolgens stelt de begeleider kant en klare formulieren beschikbaar die je helpen bij het opstellen van de vereiste portfoliodocumentatie. Bovendien monitort de begeleider het voortgangsproces.

Professionaliseringsthema’s

De door het Schoolleidersregister voorgeschreven professionaliseringsthema’s zijn:

1. Persoonlijk leiderschap

2. Regie en Strategie

3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

4. In relatie staan tot de omgeving

5. Omgaan met verschillen

6. Leidinggeven aan verandering

7. Toekomstgericht onderwijs

Voor de herregistratie zal je op drie van deze thema’s persoonlijke groei in de afgelopen vier jaar moeten aantonen.

Werken en leren

Voor de herregistratie staat een periode van vier jaar. Deze periode wordt via onze aanpak gebruikt voor werkend leren, eventueel ondersteund met inhoudelijke scholing of coaching. Leerervaringen en persoonlijke groei worden gedocumenteerd in een portfolio. Oftewel formeel en informeel leren kan op maat worden benut.

Valideringsonderzoek

Als de leerdoelen zijn gerealiseerd, zal het traject worden afgesloten met een valideringsonderzoek. Voor schoolleiders voor wie dit de eerste procedure is, zal het valideringsonderzoek ook het inzetbaarheidsniveau (ABC) in kaart brengen. De assessoren beschrijven in een valideringsrapport jouw actuele beroepsniveau als schoolleider en ontwikkeling op de thema’s. Daarnaast borgt het formele en informele ontwikkeling.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl