“Het waterschap kenmerkt zich door een heel mensgerichte benadering”, vertelt Cristel Lemmens, HR adviseur bij Brabantse Delta. “Toen ik hier zelf in maart jl. aan de slag ging, voelde het als een warm bad. Brabantse Delta is een lerende organisatie waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief.”

Buiten Gewoon Doen

Een jaar geleden heeft Waterschap Brabantse Delta een nieuwe werkfilosofie geïntroduceerd. “Onder de veelzeggende naam ‘Buiten Gewoon Doen’ is de transitie naar een procesorganisatie in gang gezet, waarin de verantwoordelijkheid en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Ook zijn medewerkers inzetbaar over de processen heen. De medewerkers werken daar waar ze de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat is een hele verandering. Vroeger was er sprake van lifetime employment en werkte je je leven lang voor dezelfde werkgever en vaak ook nog in dezelfde functie, maar die tijd is geweest.”

Persoonlijk leiderschap

Binnen deze nieuwe aanpak wordt onder andere persoonlijk leiderschap gestimuleerd waarbij de medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen inzetbaarheid en ontwikkeling. In personeelsgesprekken is duurzame inzetbaarheid een onderwerp dat wordt behandeld. Er worden in zo’n gesprek vragen gesteld als ´Waar zie je jezelf over bijvoorbeeld vijf jaar?´. En we vragen wat de medewerker nodig heeft om daar te komen. Alles op vrijwillige basis, het moet echt uit de medewerker zelf komen. Sinds kort zet Brabantse Delta het EVC in om dit te bewerkstelligen.”

EVC-traject

Een eerste groep van dertien cultuurtechnische medewerkers heeft inmiddels een EVC-traject doorlopen. “Eén van de medewerkers uit de eerste groep is onlangs begonnen aan vervolgopleiding. Dat geeft aan dat het volgen van zo’n EVC-traject iets met een medewerker doet. Ook staat er al weer een nieuwe groep van tien muskusrattenbestrijders klaar om een traject te doorlopen. Specifiek een vaktechnisch EVC mbo-3 met Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Het is belangrijk om juist deze groepen te motiveren om na te denken over hun toekomst. Cultuurtechnische medewerkers en muskusrattenbestrijders verrichten fysiek zwaar werk. Dat kan een medewerker niet eeuwig blijven doen.”

Duurzame inzetbaarheid

Waterschap Brabantse Delta zet zich in voor duurzaam inzetbare medewerkers. “Enerzijds uit oogpunt van goed werkgeverschap en zorg voor personeel. Anderzijds om daarmee een toekomstbestendige en flexibele organisatie te waarborgen. Een duurzaam inzetbare medewerker is gezond, goed gekwalificeerd, gemotiveerd, voortdurend in ontwikkeling en blijft zichzelf uitdagen. Dit zorgt voor werkgeluk, een hogere productiviteit, een hogere kwaliteit, lager verzuim, hoge betrokkenheid, een cultuur van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om medewerkers gezond en met plezier aan het werk te houden, is het van belang dat medewerkers en organisatie aandacht besteden aan het in balans krijgen en houden van de vier energiebronnen van vitaliteit (fysieke, mentale, sociale gezondheid en zingeving). Het EVC-traject draagt daar aan bij.”