José Scholman is specialistisch ambulant hulpverlener bij het Leger des Heils Midden-Nederland. Om te kunnen voldoen aan de verplichte registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), doorliep ze een EVC-traject bij Vigor. In dit blog vertelt ze erover.

Toen José Scholman een andere functie kreeg binnen het Leger des Heils, moest ze zich op hbo-niveau laten registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Als specialistisch ambulant hulpverlener werkt ze immers met zeer complexe doelgroepen. En hoewel ze in het verleden de vierjarige hbo-opleiding Psychosociaal Hulpverlener heeft gevolgd alsmede de post-hbo-opleiding Contextueel Hulpverlener (ook vier jaar), is dat niet voldoende om rechtstreeks in het SKJ opgenomen te worden.

EVC-traject

Wie niet aan de registratie-eisen voldoet, kan een EVC-traject doorlopen. In zo’n EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de benodigde competenties beschikt. Het SKJ heeft hiervoor een EVC-standaard ontwikkeld op basis van het competentieprofiel Vakbekwame hbo Jeugd- en Gezinsprofessional.

Niet oké

Eerder had een aantal collega’s van José ook een dergelijk EVC-traject gevolgd, wist ze. ‘Ik informeerde naar hun ervaringen. Maar toen ik hun verhalen over het verzamelen van het portfolio hoorde, wist ik al snel dat die werkwijze niet bij mij paste. Ze hadden alle bewijzen voor hun competenties op papier moeten aanleveren. Dat voelde voor mij niet oké. Natuurlijk zijn bewijsstukken op papier belangrijk, maar diploma’s en bewijsstukken zijn niet het enige wat telt.’

Persoonlijke aanpak

Daarom ging José op zoek naar andere mogelijkheden. Via Google vond ze EVC Centrum Vigor. De persoonlijke benadering sprak haar direct aan. ‘Vigor hanteert een heel andere aanpak dan andere EVC-aanbieders. Een assessment maakt een belangrijk deel uit van hun EVC-traject. Tijdens zo’n assessment wordt uitgebreid ingegaan op de ervaringen die je hebt opgedaan in je leven, zowel persoonlijk als tijdens het werk. Ze kijken echt naar wie je wérkelijk bent: als mens én als hulpverlener. Die persoonlijke aanpak gaf voor mij de doorslag.’

Bewijsstukken aanleveren

Ook bij Vigor is het aanleveren van bewijsstukken noodzakelijk, benadrukt José. ‘Dat is ook logisch. Diploma’s, certificaten, getuigschriften en beroepsproducten vormen de basis. Ook moest ik een uitgebreid reflectieverslag schrijven, een hulpverleningsplan en een interventie. Daarmee kon ik bijvoorbeeld aantonen met welke partijen ik in gesprek ben tijdens mijn werk, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, budgetcoaches, gemeentes, enzovoort.’

De randen opzoeken

Vervolgens kreeg José twee assessoren toegewezen. ‘Nadat zij een gesprek met mijn leidinggevende hadden gehad, was het tijd voor mijn assessment. En ondanks het feit dat het assessment drie uur duurde, vloog de tijd voorbij. Ik heb het als zeer positief ervaren. Het was absoluut niet alsof ik een examen aan het afleggen was, ik voelde me erg op mijn gemak. Je kunt open vertellen wie je bent en wat je doet, maar ondertussen zoeken de assessoren wel de randen op van het kader waarin je werkt. Daarin bevragen ze je. Dat kan ook omdat de ene assessor vakinhoudelijk deskundig is, en de ander zich juist richt op de beroepsoverstijgende competenties. Op die manier zijn ze samen uitstekend in staat te beoordelen of je aan alle eisen voldoet die het SKJ heeft vastgesteld.’

Nieuwe inzichten

In zo’n assessment kun je écht niet doen alsof, daar prikken de assessoren wel doorheen, heeft José ervaren. Wat ze ook positief vond: ‘Zo’n gesprek maakt je enthousiast om weer nieuwe cursussen te gaan volgen. Het assessment heeft me echt aan het denken gezet en me nieuwe inzichten over mijzelf gegeven.’ En daarbij komt dan nog de enorme tijdswinst, want alles bij elkaar kostte het hele EVC-traject José zo’n vijftien uur, tegenover de ruim tachtig uur die haar collega’s bezig waren geweest met het verzamelen van hun portfolio.

Vakbekwaamheidsbewijs

Vorig week heeft José haar Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute in ontvangst mogen nemen. Daarmee staat nu ook op papier dat ze aan de erkende EVC-beroepsstandaard voor Vakbekwame hbo Jeugd- en Gezinsprofessional voldoet. José: ‘Op basis van dit certificaat zal ik bij het SKJ geregistreerd worden. Een heel fijne bevestiging!’