Tijdens de vorige jaarwisseling voorspelden we dat de trend om branche- en beroepsstandaarden te formuleren, onomkeerbaar is. We hebben afgelopen jaar gezien dat er in allerlei sectoren, waaronder (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs en techniek, sprake is van een explosieve groei op deze standaarden. Vanuit onze visie kun je alleen met een volwaardige arbeidsmarktroute de huidige en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt het hoofd bieden.

De opkomst van branche- en beroepsstandaarden heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn er veel meer specialistische beroepen waar het essentieel is om veilig te kunnen handelen omdat het ernstige gevolgen heeft wanneer je dit niet doet. Denk bijvoorbeeld aan de zorg en de elektro- en installatietechniek. In dit soort sectoren is veelal sprake van een tekort aan vakmensen met de vereiste papieren. Om het werk goed te kunnen doen, heb je de juiste kwalificaties nodig. Het huidige onderwijs sluit echter onvoldoende aan op deze kwalificaties en de specialistische eisen die de arbeidsmarkt stelt.

Anderzijds erkent men, aansluitend op discussies over een leven lang ontwikkelen, steeds meer dat het onterecht is dat vakvolwassen professionals nog altijd teruggeworpen worden op diploma’s waar ze ooit mee gestart zijn. Deze ommekeer sluit naadloos aan bij de missie van Vigor. Wij zetten mensen in hun kracht en zijn ervan overtuigd dat iedereen iedere dag weer iets bijleert. Het is de kunst om naast de vakbekwaamheid ook beroepsoverstijgende competenties zichtbaar te maken. EVC is vele malen effectiever dan mensen naar opleidingen sturen om iets te leren dat ze in de praktijk al hebben ervaren.

Professionalisering EVC-experts

Waar een opleiding mensen voorbereidt op een beroep, doet EVC veel meer. Het is een instrument waarmee je de feitelijke inzetbaarheid van mensen valideert. Dat is een heel andere insteek. Een insteek overigens die wel hoge kwaliteitseisen stelt. Daarmee komen we meteen op de uitdaging voor 2022: het bewerkstelligen van een verdere professionaliseringsslag in de EVC-branche. Mede om die reden is in 2021 de Vereniging voor Erkende EVC Aanbieders in het leven geroepen. In het verleden werd nog wel eens gedacht dat het EVC met name bedoeld was om vrijstellingen voor opleidingen te krijgen. Dat beeld verdwijnt gelukkig. Dit betekent ook iets voor de betrokken EVC-experts, aan hen de taak om hun eigen onafhankelijkheid te borgen om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Persoonlijk maatwerk blijven bieden

We betrekken deze ontwikkelingen uiteraard ook op onszelf. Vigor groeit hard als organisatie. Dat is natuurlijk positief, maar voor onszelf ligt er de opgave om te kijken hoe we in die situatie toch kwaliteit en maatwerk kunnen blijven bieden. Concreet zijn we aan het onderzoeken of we instrumenten kunnen ontwikkelen om ons proces nog beter te borgen en tegelijkertijd efficiënter te maken.

De meerwaarde van beoordeling door assessoren

De beoordeling door assessoren blijft centraal staan in onze werkwijze. Wij geloven niet in testen. We hebben soms te maken met mensen die hun leven lang zijn gemismatched. Alleen door actief in gesprek te gaan, diep in de ervaringen te duiken en de grenzen te verkennen, krijg je inzicht in de persoon die tegenover je zit. Je ontdekt competenties waar diegene zichzelf niet eens van bewust is. Wij hebben meegemaakt dat mensen die werkzaam waren op een sociale werkplaats zonder enige startkwalificaties bij ons binnenkwamen: middels het EVC wisten de assessoren aan te tonen dat ze op een hbo-niveau konden functioneren, een jaar later hadden ze een andere baan gevonden en gaven ze leiding aan een team. Om de huidige en potentiële inzetbaarheid van mensen in beeld te brengen zit er een heel strakke methodiek achter, waarbij scherpe observatietools worden ingezet.

EVC als eind- en tussenstap

Wij blijven ons verder hard maken voor erkenning van het EVC als volwaardig valideringsinstrument om de inzetbaarheid van mensen te borgen. Niet alleen als eindstap in de zin van het aantonen van de vakbekwaamheid, maar ook als tussenstap. Het laatste is in de huidige krappe arbeidsmarkt, waarin het haast onmogelijk is arbeidskrachten te vinden die aan alle kwalificaties voldoen en direct inzetbaar zijn, van wezenlijk belang. Je mag al blij zijn als iemand over de nodige competenties beschikt en daarmee de potentie heeft zich al werkende en lerende in de praktijk te ontwikkelen tot de professional die je voor ogen hebt. Met het EVC krijg je zicht op de kwaliteiten én de gebreken, wat je in staat stelt om samen een pad uit te stippelen dat moet worden doorlopen om de gewenste vakbekwaamheid alsnog te realiseren. Wat ons betreft werken we daar steeds meer naar toe.

Iedereen alvast hele fijne feestdagen toegewenst!